2016: October (Muroto)

ADULT DELEGATES:

  • Chris & Bev Mantle (Yoshiaki & Sayuri Teramoto)
  • Danny Gordon (Takashi & Fumi Nakajima)
  • Jane Thomas (Suga Nakano & Kayo Shimomura)
  • Kiwi White (Ryosuke & Asako Higashino)
  • Neil Wilson (Yoshio & Machi Sannomiya)

Gallery