2012: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Max Cooper (Tankai Tsundai)
 • Jessica de la Perrelle (Takashi Ueda)
 • Natasha Dutchke (Tsubasa Ogasawara)
 • Leila Gobin (Hiroshi Veda)
 • Jarryd Hawes (Shino Oonishi)
 • Tamika Haynes (Masato Takemura)
 • Jade Holmes (Keisuke Nasade)
 • Elaine Ladesma (Satoshi Miyazaki)
 • Tahlia Lee (Kouji & Aoi Yamamoto)
 • Reece Lindsay (Nobuhiro Shimada)
 • Leah Lovegrove (Taku Tamura)
 • Danyan Nisbet (Shouji Hashimoto)
 • Luke Shepperd (Kunihito Nishimura)
 • Brittany Siviour (Megumi Kishiro)
 • Molly Thomson (Masuhiro Auki)

Adult Delegates (Host Family):

 • Irene Bolenski (Sayo Tatebe)
 • Hoss Bolenski (Yoshio & Machi Sannomiya)
 • Grant Shepperd
 • Rob Watson (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Neil Wilson (Ryosuke & Asako Higashino)
 • Julie Wilson (Ryosuke & Asako Higashino)
 • Sheree Zacher (Suga Nakano)

Gallery