2000: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Tiffany Bichard (Fumi Taniguchi)
 • Jacqueline Blesing (Yoshie & Mieko Yamashita)
 • Brayden Calderwood (Taisaku Hamaguchi)
 • Nicole Cook (Miho Matsumoto)
 • Danielle Hillier (Satsuko Kinoshita)
 • Joshua Mahoney (Nobutoshi & Ikuko Komatsu)
 • Abby McCann (Sayo Tatebe)
 • Simone Porter (Hideki & Kayo Kuwano)
 • Aaron Raleigh (Kazuo Kawashima)
 • Jane Watson (Shuichi Takenaka)
 • Verity Wilson (Shinobu Hamawaki)
 • Belinda Wise (Hiroaki & Junko Yamaoka)

Adult Delegates (Host Family):

 • Daryl Frears (Tamito Ebisui)
 • Sheree Stephens (Shunpei & Suga Nakano)

Gallery