2019: April (Muroto)

STUDENT DELEGATES:

 • Tarli Absalom (Sayuri Mitsuda)
 • Grace Blacker (Eisuke & Hidemi Kubo)
 • Ursula Clarke (Sayuri Mitsuda)
 • Daniel Earl (Chikara & Asa Yamamoto)
 • Connor Harrison (Jyuugou & Azusa Sakamoto)
 • Cooper Heron (Toshihiko & Keiko Yamakawa)
 • Ari Pantiyasa (Nozomi Kishimoto)
 • Sophie Traeger (Yuuzi & Yuki Hukudome)
 • Rebekah Vonderwall (Kenzo & Yaeko Morimoto)
 • Max Window (Kouji & Yuka Yoshida)

ADULT DELEGATES:

 • Kylie James (Rurie Kawabuchi)
 • Chris Mantle (Takashi & Fumi Nakajima)
 • Graeme Watkins (Shoji & Teruko Hashimoto)
 • Rob Watson (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)

Gallery