2015: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Ellie Bender (Yukitoshi & Misa Tsundai)
 • Makayla Eylward (Ryuji & Miyuki Kawamoto)
 • Cooper Fitzgerald (Masahiro & Nao Aoki)
 • Madeline Harris (Toshiya & Yuka Tauchi)
 • Chelsea Hart (Satoshi & Masami Miyazaki)
 • Jack Hegarty (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)
 • Bella Heron (Kouji & Yuka Yoshida)
 • Maddy Izzo (Toshiya & Yuka Tauchi)
 • Kirra Bell (Ryuji & Miyuki Kawamoto)
 • Andre Stefanek (Yoshitoshi & Hiroko Yamasaki)

Adult Delegates (Host Family):

 • Tanya Booker (Shouji & Teruko Hashimoto)
 • Lucy Kilgour (Satoshi & Masami Miyazaki)
 • Peter Munro (Takashi & Fumi Nakajima)
 • Shaun Thomas (Suga & Kayo Nakano)

Gallery