2005: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Tate Beeby (Takuji & Tokiwa Matsuzawa)
 • Scott Carlson (Yoshiaki & Sayuri Teramoto)
 • Samuel Henson (Kouhei & Noriko Nakano)
 • Feriel Irwin (Hideki & Kayo Kuwano)
 • Marcus Kurtin (Masahiko & Hiroe Komatsu)
 • Simon Langford (Shinobu & Akihiro Hamawaki)
 • Luke Marshall (Hikaru & Miwa Morioka)
 • Sian Nelligan (Yayoi Matsuda)
 • Jarred Pruis (Yukari & Norio Yamamoto)
 • Celeste Ramsey (Masahito & Mia Takamura)
 • Hayley Siviour (Rika Yoneoka)
 • Madeline Stewart (Satoshi & Masami Miyazaki)
 • Jake Swalue (Hiroko & Hisashi Murata)

Adult Delegates (Host Family):

 • Hoss Bolenski (Toshi Ozaki)
 • Irene Bolenski (Yuuji & Akane Masuyoshi)
 • Beth Langford (Syouichirou & Mabu Ueno)
 • Faye Trevor (Sayo Tatebe)

Gallery