2002: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Sarah Fowler (Yoshie & Mieko Yamashita)
 • Leah Halliday (Jyunichi & Mayumi Yamamoto)
 • Kirsty Hankins (Sinryou & Yuka Tabuchi)
 • Alice Hemming (Yuji & Rikae Tauchi)
 • Temira James (Tamio & Mizuho Kawada)
 • Ashley Kairns (Kunio & Rie Yamada)
 • Kylie Mantle (Yoshiaki & Sayuri Teramoto)
 • Elke McCann (Yoshimichi & Ayako Ogasawara)
 • Sam McCann (Syouichirou & Mabu Ueno)
 • Jane Murphy (Toshikazu & Yuko Tamoto)
 • Rebecca Richardson (Kousuke & Kayomi Yamamoto)
 • Ben Schramm (Kazuo & Fuki Kawashima)
 • Cheryl Thompson (Izuri & Yumi Yanada)
 • Gabrielle White (Akihero & Shinobu Hamawaki)
 • Talia Wilson (Yoshinori & Mika Nakaoka)

Adult Delegates (Host Family):

 • Irene Bolenski (Shunpei & Suga Nakano)
 • Hoss Bolenski (Shunpei & Suga Nakano)
 • Bev Mantle (Yoshiaki & Sayuri Teramoto)
 • Chris Mantle (Yoshiaki & Sayuri Teramoto)
 • Gavin McCann (Yoshinori & Chizu Harada)
 • Keiko Miyabe (Kusuo & Mitsue Iwakawa)
 • Chikako Oguma (Miho Matsumoto)
 • Jill Parker (Sayo Tatebe)
 • John Ross (Iwao & Keiko Tanigawa)
 • Neil Wilson (Ryosuke & Asako Higashino)

Gallery