1999: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Katie Bayly (Kazuki & Katsumi Tani)
 • Kristy Brazendale (Miho Matsumoto)
 • Jasmine Calderwood (Kazuo Kawashima)
 • Sarah Faik (Fumi Taniguchi)
 • Liam Hammet (Masahiko Harayama)
 • Reece Hockaday (Takatoshi & Saeko Tsuruwa)
 • Jacqui Hockaday (Masaki Kajino)
 • Sarah-Jane McCormack (Yoshie & Mieko Yamashita)
 • Clee Tonkin (Yuiko Takei)
 • Sophie White (Kazuto Akisawa)

Adult Delegates (Host Family):

 • Christine Blacker (Shunpei & Suga Nakano)
 • Louisa-Jane Rennie (Yoshifumi & Yasuko Fujisaki)
 • Julie Suhanek (Kae Takei)

Gallery