1996: April (Muroto)

Student Delegates (Host Family):

 • Fiona Bailey (Ryosuke & Asako Higashino)
 • Nathan Bolenski (Shigeru & Noriko Nakamura)
 • Adele Brdalavic (Masahachiro & Masumi Nakashima)
 • Teresa Burner (Sawako Yamamoto)
 • Libby Cook (Toychiro & Kimiko Yamamoto)
 • Tracy Cordon (Yukihara & Reiko Uemira)
 • Claire Gordon (Misuzu Tokumasa)
 • Michael Harvey (Nagaaki & Sachi Nagasaki)
 • Cobi Holland (Yoshinori & Mineko Yamamoto)
 • Christopher Jenkins (Sadakuni & Machiko Goto)
 • Tania Larking (Kenzo & Yaeko Morimoto)
 • Bianca Lilley (Toshihisa & Ryuko Ueta)
 • Karine Penalurick (Tatsuhisa & Yuka Yonekura)
 • Abbie Simpson (Takatoshi & Saeko Turuwa)

Adult Delegates (Host Family):

 • Sister Sally Bohill (Koichi & Naomi Taniguchi)
 • Mark DiVito (Kazuya & Fumika Matsumoto)
 • Nadege DiVito (Kazuya & Fumika Matsumoto)
 • Anne Gordon (Shunpei & Suga Nakano)
 • Raymond Whillier (Hiroo & Mitsuko Tanimura)

Gallery