1995: November (Muroto)

Adult Delegates (Host Family):

 • Greg Anderson (Shigeo & Fumi Nagano)
 • Petrina Cash (Shunpei & Suga Nakano)
 • Ross Haldane (Ryouichi Matsuda)
 • Jodie Hamilton (Taniguchi Kouichi)
 • George Matsumoto (Hiroaki & Junko Yamaoka)
 • Benno McNamara (Misuzu Tokomasa)
 • Geoff Nottle (Kazuya & Fumika Matsumoto)
 • Geoff Smith (Masahachiro & Masumi Nakashima)
 • Annette Tapley (Miwako Tsurui)
 • Deidre Turvey (Michiyo Ono)
 • Rob Watson (Ryusen Yonekura)
 • Peter White (Ryosuke & Asako Higashino)

Gallery