1994: August (Port Lincoln)

Student Delegates (Host Family):

 • Mie Fujisaki
 • Miho Hosomatsu
 • Masaki Nakumura
 • Nagashi Ojiri
 • Akane Okamura
 • Aya Okazaki
 • Youko Ozaki
 • Kasumi Taguchi
 • Yurika Takei
 • Manami Terao
 • Megumi Yamaoka
 • Midori Yamashita

Adult Delegates (Host Family):

 • Yoko Dohi
 • Hiroe Hamaguchi (Brian & Heather Brady)
 • Asako Higashino
 • Hideo Iwakawa
 • Mitsue Iwakawa
 • Mitsugu Komatsu
 • Mie Matsudo
 • Tae Veta

Gallery